Radio Koszalin S.A.

W zakresie realizacji zadań publicznych Polskie Radio Koszalin S.A. w szczególności:

1) tworzy i rozpowszechniania ogólnokrajowe i regionalne programy radiowe,
2) buduje i eksploatuje nadawcze i przekaźnikowe stacjie radiowe,
3) rozpowszechnia przekazy tekstowe,
4) prowadzi prace nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych,
5) prowadzi działalnośc produkcyjną, usługową i handlową związaną z twórczością audiowizualną,
6) popiera twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz działalność oświatową,
7) upowszechnia wiedzę o języku polskim,
8) tworzy i udostępnia programy edukacyjne na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

Polskie Radio Koszalin w zakreie swej działalności publicznej:

1) kieruje się odpowiedzialnością za słowo i dba o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji,
2) rzetelnie ukazuje całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,
3) sprzyja swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,
4) umożliwia obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej,
5) służy rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego
i artystycznego,
6) respektuje chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki,
7) służy umacnianiu rodziny,
8) służy kształtowaniu postaw prozdrowotnych,
9) służy zwalczaniu patologii społecznych,
10) uwzględnia potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych.

Metadane

Data publikacji : 15.03.2006
Data modyfikacji : 06.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Radio Koszalin S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Kuzenin
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Rembowski

Opcje strony

do góry