Radio Koszalin S.A.

Aktualnie znajdujesz się na:

1. Firma spółki brzmi: "Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie - Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu firmy: "Radio Koszalin - S.A."

2. Założycielem spółki jest Skarb Państwa.

3. Spółka powstała z części mienia państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja" działąjącej pod nazwą "Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Koszalinie".

4. Spółka działa wyłącznie w Formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa.

5. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993 r. nr 7, poz.34 z późn. zm.),  Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) a także statutu spółki (sporządzonego 18.11.1993r. z późniejszymi zmianami).

6. Spółka jest wpisana w Rejestr Handlowy w Sądzie Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Koszalinie pod numerem H 673/93.

7. Dane identyfikacyjne spółki: NIP 669-05-05-949, REGON 330-260-889, numer KRS: 00 00 167 073 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego oraz wpłaconego 634.100 PLN.

8. Kapitał akcyjny wynosi 634.100 złotych (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące sto złotych) i dzieli się na 6.341 (słownie: sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej sto złotych każda.

9. Wszystkie akcje zostały objęte przez Skarb Państwa.

10. Siedzibą spółki jest miasto Koszalin.

11. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

12. W celu realizacji zadań radiofonii publicznej spółka może tworzyć na obszarze swego działania, za zgodą KRRiT, podmioty gospodarcze przewidziane przepisami prawa.

13. Władzami spółki są:
     - Zarząd spółki,
     - Rada Nadzorcza,
     - Walne Zgromadzenie.

14. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Metadane

Data publikacji : 13.08.2003
Data modyfikacji : 27.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
Radio Koszalin S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jakub Rembowski
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Rembowski Biuro Zarządu
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Rembowski

Opcje strony

do góry